BrotherTedd.com

Apr 19

brothertedd:

Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)

brothertedd:

Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)

[video]

(Source: brothertedd, via thecoldhearteedboy)

brothertedd:

Jumanji (1995)

brothertedd:

Jumanji (1995)

brothertedd:

Richard O’Brien in The Rocky Horror Picture Show (1975)

brothertedd:

Richard O’Brien in The Rocky Horror Picture Show (1975)

(via mattisenfx)

brothertedd:

The Wizard of Oz (1939)

brothertedd:

The Wizard of Oz (1939)

Apr 18

[video]

Apr 17

The Shining by Michael DeNicola

The Shining by Michael DeNicola

Fight Club by New Flesh

Fight Club by New Flesh

Ghostbusters by Joshua Budich

Ghostbusters by Joshua Budich

[video]

Gladiator by Thomas Kirkeberg

Gladiator by Thomas Kirkeberg

[video]

[video]

2001: A Space Odyssey by Rodrigo Oliveira

2001: A Space Odyssey by Rodrigo Oliveira